Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden Comesta Reizen zijn hieronder beschreven:

Artikel 1 – Definities
1.1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Comesta Reizen:
De V.O.F. Comesta Reizen, gevestigd te Ede, 6716 AE, Galvanistraat 42.

Opdrachtgever:
De partij die Comesta Reizen de opdracht verstrekt een reis te organiseren en uit te voeren.

Reisovereenkomst:
De overeenkomst waarbij Comesta Reizen zich tegenover haar opdrachtgever verbindt tot het verzorgen van een in overleg met de opdrachtgever georganiseerde reis.

Reiziger:
Degene voor wie de van toepassing zijnde reis specifiek bedoeld is óf degene aan wie de reis wegens in-de-plaatsstelling is overgedragen.

Werkdagen:
De dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

Kantooruren:
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Artikel 2 – Totstandkoming reisovereenkomst
2.1
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van Comesta Reizen, naar aanleiding van een schriftelijke of een mondelinge opdracht. De opdrachtgever is jegens Comesta Reizen gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven.
De reiziger ontvangt schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging van de opdracht, eventueel in de vorm van een factuur. De opdrachtgever dient binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bevestiging en/of factuur onjuistheden aan Comesta Reizen door te geven. Kosten welke voortvloeien uit later geconstateerde fouten komen voor rekening van de klant/opdrachtgever.

2.2
a. De offerte van Comesta Reizen is vrijblijvend en kan zo nodig door Comesta Reizen worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan.
b. Kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten in het aanbod binden Comesta Reizen niet.
c. Onze reisvoorstellen zijn 14 dagen geldig. Bij offertes die langer lopen, behouden wij ons het recht voor de reissom aan te passen.

2.3
De opdrachtgever zal ten behoeve van het sluiten van de reisovereenkomst en de uitvoering daarvan alle benodigde gegevens betreffende hemzelf en de andere reiziger(s) verstrekken aan Comesta Reizen.
Indien de opdrachtgever in zijn informatieplicht tekort schiet, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor rekening van de opdrachtgever.

2.4
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
De overdrager dient tijdig voor het vertrek Comesta Reizen van deze overdracht op de hoogte te brengen.
b. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.
c. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) en Comesta Reizen verloopt uitsluitend via de aanmelder.
d. De (overige) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

2.5
Comesta Reizen draagt geen verantwoordelijkheid voor foto`s, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover door Comesta Reizen of derden uitgegeven.

2.6
De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 3 – Betaling
3.1
Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient binnen 2 weken een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan van € 50,- per deelnemer bij bus of eigen vervoer reizen en € 75,- per deelnemer bij vliegreizen, tenzij in het betreffende aanbod anders is aangegeven.

3.2
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken en bij vliegreizen 8 weken voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van Comesta Reizen.
Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Comesta Reizen schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen.
Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Comesta Reizen heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.
In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
Alle kosten die Comesta Reizen moet maken om de hen toekomende gelden te innen, zullen worden verhaald op de desbetreffende aanmelder.

3.3
Boekt de reiziger minder dan 8 weken voor de vertrekdatum, dan dient hij de totale reissom per omgaande te betalen.

3.4
Leveringen en diensten die niet bij de oorspronkelijke reisovereenkomst zijn inbegrepen, maar waarvoor tijdens de reis opdracht wordt gegeven, worden direct na de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever gefactureerd en dienen binnen 1 week na thuiskomst betaald te worden.

Artikel 4 – Reissom
4.1
De geoffreerde reissom is in euro’s en geldt per persoon, tenzij in het aanbod anders is aangegeven.
De in het contract overeengekomen prijs is vast en is onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
Mocht van het aantal personen zoals aangegeven in het aanbod worden afgeweken, dan is Comesta Reizen gerechtigd een nieuwe reissom vast te stellen.
Alle overige afwijkingen na totstandkoming van de reisovereenkomst behoeven de nadrukkelijke toestemming van Comesta Reizen, terwijl Comesta Reizen in dat geval het recht heeft de extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2
De geoffreerde reissom is gebaseerd op prijzen, vervoers- en brandstofkosten, geldkoersen, heffingen en belastingen etc. zoals deze Comesta Reizen bekend waren ten tijde van het verstrekken van het aanbod.

4.3
Comesta Reizen behoudt zich het recht voor de reissom te verhogen, indien er zich na het sluiten van de reisovereenkomst verhogingen voordoen van de kostencomponenten als bedoeld in lid 2.

4.4
De overeengekomen reissom wordt binnen 4 weken voor vertrek niet meer aangepast aan het aantal deelnemers in geval van extra boekingen behalve als er extra materieel moet worden ingezet zoals bijvoorbeeld een extra touringcar of een grotere touringcar.

Artikel 5 – Informatie
5.1
De opdrachtgever alsmede de reizigers dienen bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig internationaal paspoort of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Alle kosten voor het aanvragen van een visum en/of paspoort zijn voor rekening van de reiziger.

5.2
De opdrachtgever zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie inwinnen en tevens tijdig en voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
De reiziger staat zelf in voor eventuele inentingen. Omdat Comesta Reizen geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts of medische autoriteit.
Speciale gezondheidsrisico’s (zoals suikerziekte, astma of hartaandoeningen.) of deelnemers met een geestelijke of lichamelijke handicap moeten bij inschrijving doorgegeven worden aan Comesta Reizen.

5.3

Indien de opdrachtgever c.q. de reiziger(s) de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de opdrachtgever. In het geval de reis om die reden niet gemaakt kan worden, kan er in geen geval aanspraak gemaakt worden op restitutie van de reissom.

5.4
Comesta Reizen zal de reiziger informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering en een reisverzekering. U bent verplicht om verzekerd op reis te gaan.
Desgewenst kunt u via ons een verzekering afsluiten bij de Europeesche Verzekeringen.

5.5
Houdt u er rekening mee dat internationaal de volgende richtlijnen aangehouden worden met betrekking tot de tijden van in- en uitcheck in hotels. In principe kunt u bij aankomst vanaf 16.00 uur uw kamer betrekken.
Op de vertrekdag dient u de kamer voor 10.00 uur te verlaten, de sleutel in te leveren en de openstaande posten te voldoen.

5.6
Uitsluiting – Als door psychische en/of lichamelijke handicap of door wangedrag van de deelnemer(s) de goede uitvoering van de reis en het reisgenot van de overige deelnemers ernstig wordt belemmerd, kan Comesta Reizen besluiten tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Gehele of gedeeltelijke restitutie van de reissom kan dan niet worden verleend.
Alle kosten die uit deze uitsluiting voortvloeien, komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 6 -In-de-plaatsstelling
6.1
Tijdig voor aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden.
b. Het verzoek wordt uiterlijk 10 dagen voor vertrek ingediend, tenzij anders is overeengekomen.
c. De betrokken dienstverleners dienen akkoord te gaan met deze in-de-plaatsstelling.
d. De aanmelder en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Comesta Reizen voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 7 – Annulering door de opdrachtgever
7.1
Annulering dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.

7.2
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

7.3
Indien een reisovereenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd door de opdrachtgever, is deze aan Comesta Reizen de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling*
b. Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom*
c. Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom*
d. Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom*
e. Bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom*
f. Bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom*
g. Bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

* Reeds gemaakte kosten voor vliegtickets, accommodatie en evt. overige diensten worden bij de klant in rekening gebracht.

Bij een negatief reisadvies door de overheid kan een deelnemer zijn geboekte reis annuleren.
In dat geval worden alleen kosten die niet te verhalen zijn (zoals niet te annuleren vliegtickets, accommodatie en evt. overige diensten) bij de klant in rekening gebracht.

7.4
Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
a. Organisatoren van cruises, rondreizen, avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa en de landen rond de Middellandse Zee kunnen afwijken van het bepaalde in lid 7.3. Deze bepalingen zijn opvraagbaar bij Comesta Reizen.
b. Voor vervoer per lijndienst* of bijzondere diensten zoals camperhuur, autohuur, toegang tot nationale parken, culturele of sportevenementen of Disneyland Parijs kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden.

* Volgens de voorwaarden van de meeste airlines moeten tickets binnen 1 week na boeking worden betaald.
Daarna is wijziging niet meer mogelijk en zijn de annuleringskosten 100% van het ticket. Dit geldt bij vliegreizen.

7.5
Indien één of meer reizigers behorende tot dezelfde groep annuleren, gelden bovenvermelde percentages vermenigvuldigd met de reissom per persoon en voorts vermenigvuldigd met het aantal reizigers dat heeft geannuleerd. De totale annuleringskosten kunnen echter nooit lager zijn dan de kosten die aan Comesta Reizen door derden in rekening gebracht worden vermeerderd met € 75,00 administratiekosten.

7.6
In het geval dat één of meer reizigers behorende tot een groep afzien van deelname aan de reis, heeft Comesta Reizen het recht de reissom voor de deelnemende reizigers te verhogen.
Comesta Reizen is gehouden de verhoogde reissom zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend te maken. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 3 gelden.
Indien de opdrachtgever deze verhoogde prijs vervolgens niet accepteert, dan geldt dit als annulering van de gehele reis en is de opdrachtgever de volledige annuleringskosten verschuldigd zoals aangegeven onder artikel 7.3 a tot en met g.
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 6 van toepassing.

Artikel 8 – Opzegging door Comesta Reizen
8.1
Comesta Reizen heeft het recht voor of tijdens de reis de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien er zich omstandigheden voordoen waardoor een ongestoorde uitvoering van de reisovereenkomst niet kan worden gegarandeerd en/of wegens gewichtige aan de opdrachtgever onmiddellijk meegedeelde omstandigheden.

8.2
Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Comesta Reizen aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Hieronder valt opzegging die plaatsvindt omdat het vereiste minimum aantal deelnemers zich niet heeft aangemeld en/of de opzegging het gevolg is van overmacht (artikel 14).

8.3
Na ontbinding van de overeenkomst wordt de reeds betaalde reissom binnen 2 weken aan de opdrachtgever terugbetaald, verminderd met de kosten die Comesta Reizen heeft moeten maken en is verplicht te betalen aan derden. De opdrachtgever komt in dit geval geen recht op enige schadevergoeding toe.

8.4
a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de opdrachtgever/reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever/reiziger.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan Comesta Reizen kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Comesta Reizen. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 11.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Comesta Reizen kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 22.

8.5
Indien Comesta Reizen door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 9 – Wijziging door Comesta Reizen
9.1
Indien de dienstverleners die door Comesta Reizen bij de uitvoering van de reis worden ingeschakeld niet, dan wel niet tijdig, in staat zijn de overeengekomen diensten te verlenen, heeft Comesta Reizen voor of tijdens de reis het recht de reisovereenkomst te wijzigen.

9.2
Comesta Reizen zal de opdrachtgever/reiziger zo snel mogelijk, met opgaaf van redenen, van de annulering of wijziging op de hoogte stellen.

9.3

Indien de dienst die verricht wordt door een derde niet c.q. niet tijdig dan wel niet behoorlijk kan worden uitgevoerd, is Comesta Reizen niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding indien blijkt dat Comesta Reizen zich voldoende heeft ingespannen om de derde partij tot nakoming van deze dienst te bewegen.

9.4
a. Indien in (een deel van) de diensten niet kan worden voorzien, zal Comesta Reizen zich inspannen om passende, andere regelingen te treffen. Indien mogelijk een alternatief aanbod met het oog op de continuering van de reis, voor zover daar geen extra kosten voor Comesta Reizen aan verbonden zijn.
b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van het alternatieve aanbod moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.

9.5
Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

9.6
De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken.

Artikel 10 – Wijziging door de opdrachtgever
10.1
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de boeker wijziging daarvan verzoeken. Tot 10 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Comesta Reizen worden bevestigd. De opdrachtgever dient nog steeds aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
Vanaf 10 dagen voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet meer mogelijk zijn tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Comesta Reizen
11.1
Comesta Reizen is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst volgens de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

11.2
Comesta Reizen zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten nemen.

11.3
Comesta Reizen is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven zijn aan de opdrachtgever c.q. de betrokken reizigers.

11.4
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Comesta Reizen verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hen is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst toe te rekenen is aan de reiziger – bijvoorbeeld schades die het gevolg zijn van de gezondheidscondities van de reiziger.
b. De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken.
c. De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Comesta Reizen of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
d. De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht (zie artikel 14)

11.5
Comesta Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.
Comesta Reizen draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

11.6
Voorzover Comesta Reizen zelf toerekenbaar tekort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is iedere aansprakelijkheid van Comesta Reizen, uit welken hoofde ook, beperkt tot maximaal 20% van de gefactureerde diensten.

11.7
De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van een reis- en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

11.8
De aansprakelijkheid van Comesta Reizen is in ieder geval niet meer dan datgene dat de verzekering van Comesta Reizen in voorkomend geval uitkeert.

11.9
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Comesta Reizen en/of de door deze ingeschakelde derde.

11.10

Voor wijzigingen in het reisschema door vertragingen, andere onvoorziene omstandigheden bij luchtvaartmaatschappijen, het missen van aansluitende vluchten en eventueel hieruit voortvloeiende extra kosten en/of aanpassingen in het programma kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 12 – Verplichtingen en aansprakelijkheid opdrachtgever/reiziger
12.1
De opdrachtgever(s) alsmede de betrokken reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Comesta Reizen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/ hun ongeoorloofde
gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

12.2
De opdrachtgever c.q. reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Comesta Reizen van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Comesta Reizen in redelijkheid niet kan worden gevraagd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever of de betrokken reiziger(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

12.3
Deelnemers zijn verplicht een deugdelijke reisverzekering af te sluiten, zie ook artikel 5.4.

12.4
Deelnemers zijn aansprakelijk voor door hen, al dan niet opzettelijk, veroorzaakte schade aan bus, logies verblijf en/of inventaris. Betalingen na thuiskomst worden niet geaccepteerd.

12.5
Comesta Reizen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van vervoerder of hotel blijven evenwel behouden. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen opgevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn voor rekening van de reiziger.

12.6
Indien u naast de door Comesta Reizen aangeboden excursies in het reisprogramma alsmede de optionele excursielijst ter plaatse andere excursies boekt, kan Comesta Reizen daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid nemen.
Voornoemde excursies maken geen onderdeel uit van het vastgestelde reisprogramma dat bij Comesta Reizen is geboekt. Comesta Reizen is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deze zelf geboekte excursies. Deelname is voor eigen risico, Comesta Reizen kan in deze niet worden aangesproken.

Artikel 13 – Rente en incassokosten
13.1
Indien een opdrachtgever om welke reden dan ook in gebreke blijft met betalingen dan zullen alle kosten om de vordering van Comesta Reizen, zoals gerechtskosten e.d. voor rekening komen van de opdrachtgever.
Tevens is op dat moment de geldende wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

13.2
Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, ongegrond is.

Artikel 14 – Overmacht
14.1
In geval van overmacht hebben beide partijen het recht de reisovereenkomst zonder opzegging en/of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of ten dele te ontbinden, waarbij ieder zijn eigen kosten draagt. Onder overmacht is hier te verstaan iedere van buiten komende storing in het bedrijf of beroep van de derde, als hoedanig o.a. zullen gelden: negatief reisadvies door oorlog, terrorisme, mobilisatie, onlusten, stakingen, overstromingen, natuurrampen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen of vertragingen in het vervoer, weersomstandigheden, stagnatie in de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke grondstoffen/diensten door derden en andere vergelijkbare onvoorziene omstandigheden, zie ook artikel 7.3. De extra vervoers- of verblijfkosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 15 – Algemene bepalingen
15.1
Comesta Reizen en de opdrachtgever komen uitdrukkelijk overeen dat op de gesloten reisovereenkomst geen andere algemene dan wel bijzondere voorwaarden dan de onderhevige van toepassing zijn.

15.2
Voor vliegreizen gelden de algemene voorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij in combinatie met de algemene voorwaarden van Comesta Reizen voor de andere reisonderdelen.

15.3
De opdrachtgever vrijwaart Comesta Reizen voor alle aanspraken van reiziger(s) of derden welke het gevolg zijn van handelen of nalaten van de opdrachtgever c.q. de betrokken reiziger(s).

15.4
In de reisbranche worden de dag van vertrek en de dag van terugkomst als hele vakantiedagen gerekend, ongeacht het tijdstip van vertrek en terugkomst.

15.5
Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst, tengevolge van wijzigingen, minder dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.

15.6
Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet (tijdig) aansluiten bij de groep zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, worden niet terugbetaald.

15.7
Fooien worden altijd op vrijwillige basis gegeven. Het is een teken van waardering.

Artikel 16 – Klachten
16.1
Comesta Reizen heeft uiterste zorg besteed aan de voorbereiding en uitvoering van uw reis. Zij zijn daarbij mede afhankelijk van anderen. Houd er bij uw beoordeling rekening mee dat in andere landen vaak andere normen gelden dan in Nederland.
Wanneer er tijdens de reis onderdelen van de reis niet naar volle tevredenheid worden uitgevoerd, maakt u hier dan zo snel mogelijk melding van bij één van onze reisleiders of hoteliers of neemt u contact op met Comesta Reizen in Nederland (buiten kantooruren kunt u ons noodnummer bellen). Wellicht kunnen we het probleem meteen verhelpen.

16.2
Als ter plaatse directe melding van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, dient er direct contact opgenomen te worden met Comesta Reizen in Nederland zodat wij alsnog de gelegenheid krijgen voor een passende oplossing te zorgen. Indien achteraf blijkt dat de gast niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en Comesta Reizen daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de klacht te verhelpen, kan het eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

16.3
Een klacht dient uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Comesta Reizen door de hoofdboeker. Heeft de reis in het geheel doorgang gevonden dan geldt een termijn van een maand na de datum van thuiskomst. Klachten worden niet in behandeling genomen, als ze niet vergezeld zijn van een klachtenrapport en als de klachten niet tijdig ter plaatse aan onze reisleiding/vertegenwoordiger/leverancier zijn gemeld. Klachten over maaltijden kunnen wij nimmer in behandeling nemen.

Artikel 17 – Geschillen en toepasselijk recht
17.1
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de reisovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter, voor zover de wet dit toelaat, terwijl voorts op de reisovereenkomst het Nederlands recht van toepassing zal zijn.

Artikel 18 – Omzetbelasting
18.1
Indien van overheidswege een wijziging in het BTW-tarief wordt opgelegd dan heeft Comesta Reizen het recht deze door te berekenen. Vanaf 1 april 2012 zijn wij als reisorganisator wettelijk verplicht over een deel van onze omzet btw te berekenen.
Deze btw hebben wij reeds in onze prijzen verwerkt. Voor meer informatie over deze btw-wijziging verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Artikel 19 – Reisbescheiden
19.1
Comesta Reizen stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 1 week voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Comesta Reizen kan worden gevraagd.

19.2
Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit per omgaande bij Comesta Reizen.

19.3
a. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft Comesta Reizen aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.
b. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit per omgaande bij Comesta Reizen.

Artikel 20 – Preferenties
20.1
Bij uw boeking kunt u speciale wensen, preferenties, opgeven, zoals een kamer op de zonzijde, op een lage verdieping etc. Ondanks het feit dat er zoveel mogelijk met uw wensen rekening wordt gehouden, kunnen wij u geen garanties bieden.

Artikel 21 – Te weinig deelnemers
21.1
Bij te weinig deelnemers is de opdrachtgever verplicht Comesta Reizen te informeren. Dit dient hij uiterlijk 6 weken voor vertrek te doen. De reissom wordt dan opnieuw berekend aan de hand van het aantal deelnemers die wel op reis gaan of er wordt per ontbrekende deelnemer een toeslag in rekening gebracht.

Artikel 22 – Hulp en bijstand
22.1
Comesta Reizen is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Comesta Reizen indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 11 lid 4 is toe te rekenen.

22.2
Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Comesta Reizen tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hen kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

22.3
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Comesta Reizen zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Comesta Reizen bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht. Voor de reiziger bestaat deze onder andere uit extra verblijf- en repatriëringskosten.