Privacybeleid

Comesta Reizen hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij hiermee omgaan.
Wij doen er alles aan om ieders privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
COMESTA REIZEN V.O.F. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • De persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  • Persoonsgegevens verwerken van medereizigers.
  • De verwerking van de persoonsgegevens beperkt houden tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Als je de persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je er zeker van zijn dat zij hiermee akkoord gaan. Zorg er ook voor, als dat van toepassing is, dat zij begrijpen hoe en waarvoor wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken.
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent de persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Indien je na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt, kun je hierover contact opnemen met:

Organisatie

Comesta Reizen V.O.F.
Galvanistraat 42
6716 AE Ede
T: +31 (0)318 – 763 777
E: info@comestareizen.nl

KvK: 09222011
BTW nr.: NL822446637B01
IBAN: NL85ABNA0550913440

Annouk Rams is de Functionaris Gegevensbescherming van Comesta Reizen V.O.F.

Bewaartermijn

Comesta Reizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Daarna wissen we je persoonlijke gegevens.

Wat doen we verder met je gegevens

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn.

Jouw groepsreis

Voor de boeking hebben we de namen, het geslacht, de geboortedatum, en in sommige gevallen ook de paspoortgegevens van de deelnemers nodig. Daarnaast hebben we van de contactpersoon ook het e-mailadres, adres(sen), telefoonnummer en betaalgegevens nodig.
Daarmee kunnen we je reis boeken en je op de hoogte houden van jouw boeking.
Om de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, delen we de persoonsgegevens met de leveranciers van je reisarrangementen, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoersbedrijven. We delen alleen de minimale persoonsgegevens met onze leveranciers en partners.
Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om hun diensten te kunnen leveren.

Verzekeringen

Indien er bij ons een reis- en of annuleringsverzekering wordt afgesloten, zullen we de betreffende persoonsgegevens doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij.

Verstrekking aan derden

Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat de persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Fraude

Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Indien er toch sprake is van fraude, buiten onze macht om, kan het zijn dat wij de klantgegevens aan de overheid moeten verstrekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy.
Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele beleid.